Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce CookiesNotariusz Rynek Bielsko - logo

KANCELARIA NOTARIALNA

JAROSŁAW_STEJSKAL, TOMASZ_BAŚCIUK

Notariusz Rynek Bielsko - Kancelaria

Kancelaria


Notariusze Jarosław Stejskal i Tomasz Baściuk prowadza kancelarię notarialną w zabytkowej kamienicy usytuowanej na dolnej pierzei bielskiego rynku (dawnego placu ZWM), oznaczonej numerem 19.

W okolicy kancelarii znajdują się miejsca parkingowe – najbliżej kancelarii znajduje się parking na ulicy Wzgórze (w pobliżu Zamku Książąt Sułkowskich), parking wzdłuż ulicy Władysława Orkana czy parking w pobliżu Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej.

W kancelarii istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do internetu – sieci Wi-Fi.

“Lex est, quod notamus”

TO CO PISZEMY, STANOWI PRAWO

TAJEMNICA


Tajemnica notarialna uregulowana jest w ustawie Prawo o notariacie. Zgodnie z art. 18 tej ustawy notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.

Notariusz Jarosław Stejskal i notariusz Tomasz Baściuk, jaki wszyscy pracownicy kancelarii zobowiązani są więc zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powzięli wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne. Tajemnicą objęte są nie tylko wiadomości powzięte podczas wykonywania czynności, ale również inne zdarzenia, jakie towarzyszyły tej czynności, również wtedy gdy z jakichś powodów nie doszło do dokonania tej czynności. Tajemnica obejmuje nie tylko treść czynności, ale także fakt jej dokonania lub niedokonania, a także informacje i związane z nimi wypowiedzi stron czynności, ich pełnomocników i świadków. Obowiązek zachowania tajemnicy jest nieograniczony w czasie i trwa nadal, jeżeli notariusz przestał pełnić funkcję.

DOKUMENTY


Sporządzenie czynności notarialnej powinno zostać poprzedzone uprzednim kontaktem z notariuszem Jarosławem Stejskalem, notariuszem Tomaszem Baściukiem lub pracownikami kancelarii. Pozwoli to ustalić jaka czynność notarialna ma być dokonana oraz rodzaj dokumentów, które należy przedłożyć w kancelarii. W tym celu wskazany jest kontakt z kancelarią notarialną w dogodny dla Państwa sposób: osobisty, telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

Podczas kontaktu z kancelarią w Bielsku-Białej pomocne będzie podanie numeru księgi wieczystej bądź przedstawienie dokumentów dotyczących nieruchomości lub prawa do lokalu (np. odpis z księgi wieczystej, wypis aktu notarialnego). Dokonanie wglądu do treści księgi wieczystej pozwoli już na wstępie uściślić zakres dokumentów wymaganych do dokonania czynności.

Zakres dokumentów w każdym przypadku jest ustalany indywidualnie.

Dokumenty należy dostarczyć do kancelarii notarialnej w Bielsku-Białej odpowiednio wcześniej przed umówionym terminem dokonania czynności. Na etapie przygotowywania projektu aktu notarialnego wystarczające będzie posłużenie się kopiami dokumentów, które mogą Państwo dostarczyć w dogodny dla siebie sposób: osobiście, przesyłką pocztową, kurierską lub drogą elektroniczną. Oryginały dokumentów powinny zostać przedłożone notariuszowi najpóźniej w dniu czynności.

Mogą być Państwo spokojni o bezpieczeństwo dokumentów pozostawianych w kancelarii notarialnej i poufność zawartych w nich informacji

CZYNNOŚCI NOTARIALNE


Czynności Notarialne - Bielsko

Notariusz Jarosław Stejskal i notariusz Tomasz Baściuk są funkcjonariuszami publicznymi dokonującymi czynności notarialnych. Ich celem jest należyte zabezpieczenie praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne.

Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności:
1. sporządza akty notarialne;
2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
3. sporządza poświadczenia (własnoręczności podpisu, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu);
4. doręcza oświadczenia;
5. spisuje protokoły;
6. sporządza protesty weksli i czeków;
7. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
8. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
9. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
10. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Zgodnie z art. 81 ustawy Prawo o notariacie notariusz ma obowiązek odmówić dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem.

Notariusz może dokonywać czynności poza siedzibą kancelarii (np. mieszkaniu, szpitalu czy areszcie), jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

W związku z czynnością notarialną notariusz udziela bezpłatnych informacji i wyjaśnień.

Sprawy wykraczające poza zakres czynności notarialnych, wymagające porady prawnej, należą do kompetencji adwokatów, radców prawnych lub doradców podatkowych.

OPŁATY


Za wykonywane czynności notarialne notariusz Jarosław Stejskal i notariusz Tomasz Baściuk pobierają wynagrodzenie (zwane taksą notarialną) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek VAT.

Z aktualną treścią rozporządzenia można zapoznać się na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych (ISAP).

Oprócz taksy notarialnej notariusz Jarosław Stejskal i notariusz Tomasz Baściuk pobierają, w imieniu instytucji państwowych, dodatkowe podatki i opłaty, które następnie przekazują na rachunki bankowe odpowiednich urzędów. Są to przede wszystkim: podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, opłata sądowa.

W celu ustalenia dokładnej wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy o skontaktowanie się z pracownikami kancelarii notarialnej Jarosława Stejskala i Tomasza Baściuka osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W kancelarii można dokonywać płatności kartą klasycznie lub zbliżeniowo, z wyjątkiem opłat sądowych. Opłaty sądowe należy uregulować w kancelarii gotówką lub przelewem na rachunek bankowy kancelarii przed dokonaniem czynności notarialnej związanej z daną opłatą sądową.

Generalną zasadą jest, iż stawka taksy notarialnej zależy od wartości przedmiotu czynności notarialnej:

1) do 3 000 zł: 100 zł;

2) powyżej 3 000 zł do 10 000 zł: 100 zł + 3 % od nadwyżki powyżej 3 000 zł;

3) powyżej 10 000 zł do 30 000 zł: 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10 000 zł;

4) powyżej 30 000 zł do 60 000 zł: 710 zł + 1 % od nadwyżki powyżej 30 000 zł;

5) powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł: 1 010 zł + 0,4 % od nadwyżki powyżej 60 000 zł;

6) powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł: 4 770 zł + 0,2 % od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;

7) powyżej 2 000 000 zł: 6 770 zł + 0,25 % od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł.

Rozporządzenie dotyczące taksy notarialnej wskazuje również wyjątki od wyżej wskazanej zasady, określając sztywną wysokość opłat za konkretne czynności lub wskazując, iż od dokonania pewnych czynności notariusz pobiera wskazny ułamek od wyliczonej stawki notarialnej.

lokalizacja


Godziny urzędowania kancelarii:

poniedziałek8:30 – 16:00
wtorek8:30 – 16:00
środa8:30 – 16:00
czwartek8:30 – 16:00
piątek8:30 – 15:00

Jarosław Stejskal – notariusz
stejskal@notariuszrynekbielsko.pl

Tomasz Baściuk – notariusz
basciuk@notariuszrynekbielsko.pl

Kancelaria Notarialna Jarosław Stejskal,
Tomasz Baściuk Spółka Cywilna

43-300 Bielsko-Biała
Rynek 19 (dawny plac ZWM)

tel. (33) 475 20 25, (33) 475 20 26
tel. +48 508 156 440
sekretariat@notariuszrynekbielsko.pl