Czynności notarialne

Czynności notarialne

Notariusz Jarosław Stejskal i notariusz Tomasz Baściuk są funkcjonariuszami publicznymi dokonującymi czynności notarialnych. Ich celem jest należyte zabezpieczenie praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne.

Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności:

1. sporządza akty notarialne;

2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;

3. sporządza poświadczenia (własnoręczności podpisu, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w

określonym miejscu);

4. doręcza oświadczenia;

5. spisuje protokoły;

6. sporządza protesty weksli i czeków;

7. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym

mowa w przepisach o informatyzacji

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

8. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

9. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

10. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

 

Zgodnie z art. 81 ustawy Prawo o notariacie notariusz ma obowiązek odmówić dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem.

Notariusz może dokonywać czynności poza siedzibą kancelarii (np. mieszkaniu, szpitalu czy areszcie), jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

W związku z czynnością notarialną notariusz udziela bezpłatnych informacji i wyjaśnień. 

Sprawy wykraczające poza zakres czynności notarialnych, wymagające porady prawnej, należą do kompetencji adwokatów, radców prawnych lub doradców podatkowych.

Kancelaria Notarialna Jarosław Stejskal, Tomasz Baściuk Spółka Cywilna