Dokumenty

Dokumenty

Sporządzenie czynności notarialnej powinno zostać poprzedzone uprzednim kontaktem z notariuszem Jarosławem Stejskalem, notariuszem Tomaszem Baściukiem lub pracownikami kancelarii. Pozwoli to ustalić jaka czynność notarialna ma być dokonana oraz rodzaj dokumentów, które należy przedłożyć w kancelarii.  W tym celu wskazany jest kontakt z kancelarią notarialną w dogodny dla Państwa sposób: osobisty, telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). 

Podczas kontaktu z kancelarią w Bielsku-Białej pomocne będzie podanie numeru księgi wieczystej bądź przedstawienie dokumentów dotyczących nieruchomości lub prawa do lokalu (np. odpis z księgi wieczystej, wypis aktu notarialnego). Dokonanie wglądu do treści księgi wieczystej pozwoli już na wstępie uściślić zakres dokumentów wymaganych do dokonania czynności.

Zakres dokumentów w każdym przypadku jest ustalany indywidualnie. 

Dokumenty należy dostarczyć do kancelarii notarialnej w Bielsku-Białej odpowiednio wcześniej przed umówionym terminem dokonania czynności. Na etapie przygotowywania projektu aktu notarialnego wystarczające będzie posłużenie się kopiami dokumentów, które mogą Państwo dostarczyć w dogodny dla siebie sposób: osobiście, przesyłką pocztową, kurierską lub drogą elektroniczną. Oryginały dokumentów powinny zostać przedłożone notariuszowi najpóźniej w dniu czynności.

Mogą być Państwo spokojni o bezpieczeństwo dokumentów pozostawianych w kancelarii notarialnej i poufność zawartych w nich informacji.

Kancelaria Notarialna Jarosław Stejskal, Tomasz Baściuk Spółka Cywilna