Kancelaria

Kancelaria

Notariusze Jarosław Stejskal i Tomasz Baściuk prowadza kancelarię notarialną w zabytkowej kamienicy usytuowanej na dolnej pierzei bielskiego rynku (dawnego placu ZWM), oznaczonej numerem 19. 

W okolicy kancelarii znajduje się wiele miejsc parkingowych – najbliżej kancelarii znajduje się parking na ulicy Wzgórze (w pobliżu Zamku Książąt Sułkowskich), parking wzdłuż ulicy Władysława Orkana czy parking w pobliżu Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej.

W kancelarii istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do internetu – sieci Wi-Fi.

"Lex est, quod notamus"

To co piszemy, stanowi prawo

Tajemnica

Tajemnica notarialna uregulowana jest w ustawie Prawo o notariacie. Zgodnie z art. 18 tej ustawy notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.

Notariusz Jarosław Stejskal i notariusz Tomasz Baściuk, jaki wszyscy pracownicy kancelarii zobowiązani są więc zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powzięli wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne. Tajemnicą objęte są nie tylko wiadomości powzięte podczas wykonywania czynności, ale również inne zdarzenia, jakie towarzyszyły tej czynności, również wtedy gdy z jakichś powodów nie doszło do dokonania tej czynności. Tajemnica obejmuje nie tylko treść czynności, ale także fakt jej dokonania lub niedokonania, a także informacje i związane z nimi wypowiedzi stron czynności, ich pełnomocników i świadków. Obowiązek zachowania tajemnicy jest nieograniczony w czasie i trwa nadal, jeżeli notariusz przestał pełnić funkcję.

Rodo

Przetwarzanie danych osobowych nie jest głównym przedmiotem działalności notariusza. Jednakże w związku z dokonywaną czynnością notarialną notariusz przetwarza niektóre kategorie danych osobowych. 

W związku z powyższym, informujemy klientów, że administratorem danych osobowych osób korzystających z usług kancelarii jest Kancelaria Notarialna prowadzona przez Jarosława Stejskala i Tomasza Baściuka, w formie spólki cywilnej w Bielsku-Białej, przy Rynku nr 19 oraz, że osoby, których dane osobowe są przetwarzane mogą kontaktować się z administratorem danych osobowych pod numerem telefonu: (33) 475 20 25 lub poprzez e-mail: sekretariat@notariuszrynekbielsko.pl. Administrator danych osobowych zapewnia, że przetwarza dane, w sposób zapewniający ich należytą ochronę, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

Kancelaria Notarialna Jarosław Stejskal, Tomasz Baściuk Spółka Cywilna